Tieto Pravidlá ochrany súkromia (ďalej len „Pravidlá“) sa týkajú používania aplikácie s názvom eOznam (ďalej len „Aplikácia“).

Cieľom Pravidiel je informovať užívateľov, teda Vás, o podmienkach spracovania Vašich údajov pri využívaní Aplikácie v súvislosti s využívaním služby eOznam (ďalej len „Služby“ resp. jednotlivo „Služba“). Aplikácia je potrebná pre využitie Služby pokiaľ Službu používate prostredníctvom mobilného zariadenia (napr.
smart phone, tablet a pod).

Aké Údaje spracúvame?
Pre využívanie Služby prostredníctvom Aplikácie je pre nás nevyhnutné, aby sme spracúvali Vaše Údaje v rozsahu vymedzenom v týchto Pravidlách (ďalej len „Povinné Údaje“). Povinné Údaje sú pre nás dôležité pre skvalitňovanie Služby, pre poskytovanie a skvalitňovanie zákazníckeho servisu a samotné
poskytovanie Služby. Ostatné Údaje majú za cieľ Vám
zjednodušiť využívanie Služby alebo v prípade udelenia Vášho súhlasu, môžu byť využité na marketingové účely. Teda okrem Povinných Údajov si môžete zvoliť, či umožníte, resp. vylúčite, aby Vaše Údaje (iné ako Povinné), boli spracúvané.

Povinnými Údajmi sú:

Registračné Údaje, a to užívateľské meno, email, heslo, telefónne číslo a ID kód (kód, ktorý sme poskytli osobe, ktorá s nami uzavrela zmluvu o poskytovaní Služby, s cieľom aktivácie Služby);

Údaje o pripojení k sieti Wi-Fi a mobilnej sieti (ďalej len „Údaje o pripojení k sieti“), na ktoré sa pripájate pri využití Služby.

Ostatnými Údajmi sú Údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na poskytnutie Služby, resp. ktorých cieľom spracúvania nie je poskytnutie Služby. Môže ísť o Údaj o tom, aký obsah sledujete najčastejšie a iné.
K spracúvaniu Údajov o zariadení a Údajov o pripojení k sieti dávate povolenie pri inštalácii Aplikácie k Službe do Vášho zariadenia.
V súvislosti s Aplikáciou k Službe môžu byť od Vás vyžadované aj ďalšie povolenia na vykonávanie úprav v nastavení Vášho zariadenia.

Aký je Účel a ciele spracúvania Údajov?
Účelom spracúvania Povinných Údajov je plnenie zmluvy (práv a povinností vyplývajúcich Vám a Vývojárovi Aplikácie v prípade Služby – eOznam) ako aj plnenie povinností, ktoré vyplývajú Vývojárovi Aplikácie z platnej právnej úpravy a to vždy v nevyhnutnom rozsahu; cieľ spracúvania povinných Údajov je vymedzený v týchto Pravidlách.

Registračné Údaje slúžia na vytvorenie účtu. Registračné údaje sú nevyhnutné na poskytnutie Služby a slúžia na spárovanie predanej Služby s účtom (ku každej predanej Službe zodpovedá v každom momente len jeden účet).

Údaje o pripojení k sieti nám slúžia na vyhodnotenie, či je Vaše zariadenie pripojené do siete internet (pripojenie do siete internet je nevyhnutným predpokladom pre využívanie Služieb).

Účel spracúvania Ostatných Údajov Vám oznámime
pri vyžiadaní si Vášho súhlasu s ich spracúvaním, prípadne v momente, keď začneme s ich spracúvaním.

Komu poskytujeme Vaše Údaje a prečo?
Vaše Údaje sa snažíme chrániť na najvyššej možnej úrovni a to z hľadiska technického, fyzického a administratívneho. Vaše Údaje poskytujeme len naším partnerom, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť poskytnutie Vami využívanej Služby a to v súlade s platnou právnou úpravou a len v rozsahu v akom Vás o tom informujeme.
Vaše Údaje poskytneme tretej strane aj v prípade, ak nám to ukladá platná právna úprava, alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci.

Do kedy spracúvame Vaše Údaje a aké sú Vaše práva?
Povinné Údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu, ktorá je podmienená využívaním Služby, trvaním zmluvného vzťahu medzi Vami a Vývojárom Aplikácie, prípadne rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Ostatné Údaje spracúvame do uplynutia jedného roka od zániku všetkých zmluvných vzťahov, ktoré
máme s osobou, ktorá s nami uzavrela zmluvu o poskytovaní Služby, ak nám nedáte vedieť skôr, že si to neželáte.
V prípade uplatnenia si požiadaviek Práva Dotknutej osoby podľa ustanovení § 28 Zákona 122/2013 Z.z. je možné tieto si uplatniť písomne prostredníctvom Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov mailom na info@itsolution.sk.